Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Έρευνα

Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πμανιπσητετο του Κμτρπιαιζ, δεν πεαιζι ρλόο με τι
σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμαμρά μσέα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και
το ταελείτυο γάμρμα να ενιαί στη στωσή θσέη.
Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς και να μροπετίε να τις
δαβαιάεστε χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν
δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξηέ αλλά την λξηέ σνα σνύλοο.
Ατίπτσυεο ε;
 
Έλλη Βασιλάκη