Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ «ΣΤΑΥΡΟ ΔΙΔΥΜΩΝ».
Τρίτη  06  Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ «ΣΤΑΥΡΟ ΔΙΔΥΜΩΝ».


Η ΠΕΑΠΖ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ


Η ΠΕΑΠΖ Πελ/νήσου (Περιφερειακή Επιτροπή Αποκατάστασης Περιβαλλοντικών Ζημιών), η οποία συνεδρίασε την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 με Πρόεδρο την κ. Σοφία Ψαρού, απέρριψε ομόφωνα την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος κ΄ Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου που είχε εισηγηθεί στις 30 Ιουνίου 2016 το θάψιμο όλων των σκουπιδιών που βρίσκονται στον χώρο της πρώην χωματερής στο «Σταυρό Διδύμων» μαζί με όλα τα δέματα των σύμμεικτων απορριμμάτων που υπάρχουν στον χώρο που εγκαταστάθηκε ο δεματοποιητής μετά την έναρξη λειτουργίας του τον Αύγουστο του 2010.


Στην συνεδρίαση της επιτροπής παραβρέθηκαν οι Επικεφαλής παρατάξεων κ. Τάσος Λάμπρου και κ. Τάσος Τόκας εκπροσωπώντας και τις άλλες δύο παρατάξεις της Αντιπολίτευσης (του κ. Γεωργόπουλου και του κ. Λυμπερόπουλου) που λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες, καθώς και ο Σταύρος Γεωργίου ως εκπρόσωπος της ομάδας πολιτών που αντέδρασαν από την πρώτη στιγμή στο σχέδιο της «αποκατάστασης » του ΧΑΔΑ Διδύμων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου που υπό τη συναίνεση της πλειοψηφούσας παράταξης του Δήμου Ερμιονίδας, παρουσίασε στις αρχές Ιουνίου μια μελέτη με πλήθος από ανακρίβειες και παρατυπίες.

Στην επιτροπή είχε κατατεθεί πρόταση με τίτλο «ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΔΙΔΥΜΩΝ» με αναλυτικά στοιχεία για την πραγματική κατάσταση και είχαν κατατεθεί οι παρακάτω εναλλακτικές προτάσεις για νόμιμη λύση ώστε να επιλεγεί μία από τις δύο::

« Α) Τα απορρίμματα να μεταφερθούν από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις κατάλληλες για την περαιτέρω διαχείρισή τους (ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ), κατά προτεραιότητα ανάκτησης και δευτερεύοντος διάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του Ν.4042/12, επισημαίνοντας ότι προτάσσεται όλων η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή επαναχρησιμοποίηση των απορριφθέντων ουσιών και επιστροφή τους στο ρεύμα της αγοράς.
ή
Β) Απόφαση του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου) με την οποία να αιτείται την αλλαγή της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) με Αριθ. Πρωτ: 2823/7-8-2009 του έργου για τη λειτουργία του δεματοποιητή, όπως τροποποιήθηκε στις 23-9-2013 ( Αριθ. Πρωτ.: 20239/1258) με νέα πρόταση για εγκατάσταση Μονάδας Μηχανικής
Διαλογής σύμφωνα με τα άρθρα 5- 7 της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος με Αριθμ.Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ της 19 Απριλίου 2013 ( ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 964/ Β) για την εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011.
Η προτεινόμενη μονάδα θα λειτουργήσει ως προσωρινή μονάδα διαχείρισης των δεματοποιημένων και χύδην απορριμμάτων με κύριο μέλημα την πλήρη αποκατάσταση του χώρου της δεματοποίησης στη θέση Σταυρός Διδύμων.»
Μετά τις συντονισμένες, λοιπόν, ενέργειες όλης της Αντιπολίτευσης του Δήμου Ερμιονίδας στο πλαίσιο των ενεργειών για να μην προχωρήσει αυτού του είδους η «αποκατάσταση» (καταψήφιση της εισήγησης του Δημάρχου στο ΔΣ της 6ης Ιουνίου, συγκέντρωση στα Δίδυμα στις 12/6, παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 15/6 στο Ναύπλιο, συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη, στις 23/6), επιδιώκοντας μια πλήρη, νόμιμη και οριστική λύση για το ανάθεμα των Διδύμων η απόφαση αυτή αποτελεί θετικό βήμα για την επίλυση του θέματος της διαχείρισης των δεματοποιημένων απορριμμάτων με τρόπο που δεν θα τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον.

Στη γνωμοδότησή της η ΠΕΑΠΖ προτείνει:

Α) Την μεταφορά των αποβλήτων, επισημαίνοντας πως σύμφωνα με το άρθρο 10 πρ. 3 της ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 158 του ν. 4389/2016 η διαχείριση των ΑΣΑ , κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων και εγκεκριμένων ΠΕ.Σ.Δ.Α., πρέπει να γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να καθορίζεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα έως 3 έτη με δυνατότητα παράτασης έως και 2 έτη επιπλέον.

και

Β) Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας.
Για να δείτε ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και επικεφαλής των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης του Δήμου Ερμιονίδας

Γεωργόπουλος Γιάννης
Λάμπρου Τάσος
Τόκας Τάσος
Λυμπερόπουλος Κώστας