Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Η αμοιβή του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Ερμιονίδας

Για να μαθαίνουμε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΦΜ : 997609152: 09912aff8205f
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:
  α.Των άρθρων 21 και 22 του ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α.247) όπως   τροποποίηθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010(Α.141)
  β.Του Νόμου .
  γ.Του π.δ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194)
2. Την αριθμ. _____/2011 απόφαση του Δημάρχου περί μεταβίβασης εξουσίας να υπογράφουν "Με εντολή..." 3.Την ανάγκη για ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011. 4.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους χίλια τετρακόσια σαράντα ευρώ και σαρανταέξι λεπτά 1.440,46 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσμού εξόδων του Δήμου Ερμιονίδας, "Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)" Κ.Α.Ε. 00-6121 οικ. έτος 2011 για την ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δήμου Ερμιονίδας
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη χίλια τετρακόσια σαράντα ευρώ και σαρανταέξι λεπτά
(1.440,46) € είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης του Δήμου Ερμιονίδας - Κ.Α. 00-6121
Καταχωρήθηκε με α/α Β/63 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη :121.136,88